Archive for the ‘Олена Семеняка’ Category

Памфіл Юркевич у філософських дискусіях доби нігілізму

Monday, January 7th, 2013
Рафаель. Афінська Школа (фрагмент фрески)

Рафаель. Афінська Школа (фрагмент фрески)

Полеміка між «матеріалістами» й «ідеалістами», нехай і не у формі з’ясування того, що ж є первинним – дух або матерія, майже настільки давня, як і сама філософія. Уже Платону не здається перебільшенням висловлюватись в термінах гігантомахії з приводу статусу буття, учасники одного з таборів якої «стверджують, ніби існує тільки те, що уможливлює дотик і відчуття, і визнають тіла й буття тим самим, всіх же тих, хто говорить, ніби існує дещо безтілесне, вони обливають презирством, більше нічого не бажаючи чути» [4, 246b]. Наведений уривок із «Софіста» може вважатися на диво влучною прелюдією до «гігантомахії» випускників КДА з представниками радикальної інтелігенції, а саме Памфіла Юркевича і Ореста Новицького з Миколою Чернишевським та його однодумцями з часопису «Современник».

Офіційно початок полеміки припадає на 1860 рік, хоча обидва київські філософи критикували дедалі більше популярні вульгарно-матеріалістичні погляди й до свого вимушеного знайомства з їх переконаним апологетом Чернишевським. …read more

«ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ»: ДІАЛОГ ЕРНСТА ЮНҐЕРА ТА МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НІГІЛІЗМ

Saturday, September 15th, 2012

У статті відтворено дискусію видатних німецьких філософів Ернста Юнґера (1895–1998) та Мартіна Гайдеґґера (1889–1976) про європейський нігілізм, його сучасну фазу та можливі шляхи його подолання («переходу через лінію»), а також показано зв’язок їхнього діалогу з консервативно-революційними ідеями Е. Юнґера. Розкрито сутність нігілізму та його місце в метафізичній динаміці модерну згідно з філософським баченням мислителів.

Ключові слова: нігілізм, метафізика, консервативна революція, лінія, повернення богів, Робітник, воля до влади, техніка, модерн.

Оскільки першим західноєвропейським філософом, що діагностував «смерть бога» та передбачив розростання пустелі нігілізму метафізичними теренами Європи, був Фрідріх Ніцше, стисле окреслення його концептуального внеску є необхідною преамбулою для розуміння підстав діалогу видатних співвітчизників мислителя Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера щодо сутності європейського нігілізму. Адже, навіть якби в роздумах Е. Юнґера й М. Гайдеґґера не було постійних референцій до текстів Ф. Ніцше, обидва німецькі філософи уславились як теоретики широкого ідеократичного руху «консервативна революція», становлення якої припало на 20–30-ті роки міжвоєнної Німеччини й котра, на думку одного з її засновників Томаса Манна, є нічим іншим, як політичною проекцією ніцшеанства як єдності «консерватизму» й «революції» («синтезу просвітництва та віри, свободи й оков, духу та плоті, «Бога» та “світу”» [5, с. 75]. …read more

Передумови Консервативної Революції в Україні

Saturday, September 17th, 2011

Маршал Пауль фон Гінденбург (1847-1934)

Хоча концептуальні витоки революційного консерватизму можна знайти уже у Гердера та Фіхте [1], у творчості яких помітні яскраві антимодерністські настрої, точкою відліку, яка позначила становлення руху з подачі його перших та найважливіших ідеологів, здебільшого вважаються 20-ті роки повоєнної Німеччини або рік виходу у світ першого тому «Сутінок Європи» Освальда Шпенглера (1918). Тобто каталізатором оформлення революційного консерватизму як цілісної ідеології постає перша світова війна [9], зокрема фактор програшу Німеччини, комплекс «удару ножем в спину» маршала Пауля фон Гінденбурга та прагнення отримати реванш, пов’язаний із підписанням, за найскромнішими оцінками патріотичних німців, «несправедливого» Версальського договору 1919 року (також рік виходу у світ іншої ключової консервативно-революційної праці Освальда Шпенглера «Пруссацтво та соціалізм»). …read more

«Новий націоналізм» Ернста Юнґера як метафізичний кодекс «нового людського типу»

Tuesday, March 1st, 2011

Олена Семеняка

«Новий націоналізм» Ернста Юнґера  як метафізичний кодекс «нового людського типу»

У статті досліджено концептуальні витоки програми «нового націоналізму» Ернста Юнґера, який бере початок у «переживанні війни» (Кriegserlebnis) «нового людського типу» та явищі фронтового братства, а також розкрито зміст цієї новизни щодо класичних модерних ідеологій та сусідніх політичних рухів міжвоєнної Німеччини. …read more

Концепт «людини особливого типу» в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнґера та правого анархіста Еволи)

Friday, July 23rd, 2010

У цій статті розглянуто подібні персоніфікації консервативно-революційного концепту «людини особливого типу» у пізніх творах Ернста Юнґера та Юліуса Еволи, представлені  моделями Анарха і правого анархіста відповідно. …read more

КОНСЕРВАТИВНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА В КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ КРИТИКИ СПРАВА

Friday, July 23rd, 2010

Термін «критика справа» ми розуміємо у тому сенсі, в якому його використав Юліус Евола у творі «Фашизм: критика справа» («Критика фашизму: погляд справа»).

Сам термін, як протест проти приватизації критичної функції лівим крилом політичного спектру, однак, не дозволяє віднести консервативну революцію (далі – КР) до його правого крила. Понад це, критика правої ідеології з більш «правої» позиції змінює топографію політичного спектру, що замість лінії з трьома сегментами «правий-центр-лівий» отримує вигляд підкови, між двома краями якої знаходиться КР як політичний антицентр. …read more